Στο τρίτο αίτημά της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελλάδα ζήτησε την αποδέσμευση 1,72 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να επιτύχει τρεις βασικούς στόχους: επενδύσεις στην υποδομή ηλεκτροκίνησης και φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων, χρηματοδότηση ανακαινίσεων για την ενέργεια αναβάθμιση κτιρίων και ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό με μεγαλύτερη χρήση υποδομών οπτικών ινών στα κτίρια.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν μια σειρά μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της δράσης κατά της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.

Υπάρχουν επίσης μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, τη θέσπιση ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα αποχέτευση, τη ρύθμιση των αστικών και υπεραστικών δημόσιων συγκοινωνιών και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις βιομηχανικές ζώνες.

Τα κεφάλαια που ζητούνται αποτελούν μέρος των επιδοτήσεων του προγράμματος Greece 2.0 και αυξάνουν το σύνολο από το RFF σε 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των τριών πρώτων κρατών-μελών της ΕΕ που υποβάλλουν αίτηση για τρίτη πληρωμή από το RFF, μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία.

Έπρεπε πρώτα να φτάσει σε μια σειρά από ορόσημα, ενώ η διαδικασία εκταμίευσης των νέων κεφαλαίων εξαρτάται από την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει το αίτημα και εάν η Ελλάδα έχει επιτύχει τους στόχους και τα ορόσημα που απαιτούνται για την πληρωμή.

Από news