Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε την Τετάρτη την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης για τη στρατηγική αποεπένδυσής του, σύμφωνα με νόμο του 2010.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν και έχει εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η στρατηγική αποεπένδυσης τηρεί τις αρχές που ορίζονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ καθώς και όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο του ΤΧΣ αναβαθμίζει τον στόχο της αποεπένδυσης στο ίδιο επίπεδο με τον άλλο στόχο του ταμείου, δηλαδή τη συμβολή του στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για χάρη του δημοσίου συμφέροντος και ορίζει ως το τέλος του έτους 2025, ημερομηνία λήξης του ταμείου. χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διαθέσει όλες τις μετοχές του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες πριν από την ημερομηνία λήξης του, με εύρυθμο τρόπο, σύμφωνα με τον στόχο του να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αποκτά δίκαιη αγοραία αξία.

Η πώληση μετοχών σε οποιαδήποτε από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες συνάδει πλήρως με την ευθύνη του ΤΧΣ για προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και αντανακλά την πρόοδο του τραπεζικού τομέα στην αντιμετώπιση αδυναμιών του παρελθόντος και στην επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας.

Από news