Μείωση του κόστους δανεισμού κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες επιτεύχθηκε χάρη στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, αν και η ανάκαμψη της επενδυτικής βαθμίδας αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των ελληνικών ομολόγων, το πρόσθετο όφελος θα είναι πολύ πιο μέτριο, καθώς αυτή η θετική εξέλιξη έχει ήδη τιμολογηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αγορά.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, οι αποδόσεις των ομολόγων συνδέονται με την πιστοληπτική τους αξιολόγηση.

Ως εκ τούτου, οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού κράτους από το 2019 έως σήμερα, που είναι η εξεταζόμενη περίοδος, αναμένεται να είχαν αντισταθμιστική επίδραση στις αυξήσεις των επιτοκίων: Ενώ η αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής ασκεί αυξανόμενη επίδραση, οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας αναμένεται να έχουν φθίνουσα επίδραση στο ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η παράμετρος που σχετίζεται με τον πιστωτικό κίνδυνο αποτελεί σημαντική συνιστώσα των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων: Εκτιμάται ότι επί του παρόντος ο πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τη χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας προσθέτει περίπου 100 μονάδες βάσης στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, ενώ κατά το 2019, κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος πρόσθεσε επιπλέον 270 bp στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Από news