Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Credit Suisse δεν θα έχουν ευρύτερες συνέπειες για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τους Έλληνες τραπεζίτες. Αυτό οφείλεται στο ότι όχι μόνο οι αιτίες της τρέχουσας αναταραχής είναι διαφορετικές –και δεν έχουν δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις– αλλά κυρίως επειδή σήμερα το τραπεζικό σύστημα παγκοσμίως έχει βελτιώσει τα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ποτέ, τόσο σε επίπεδο ρευστότητας όσο και σε κεφαλαιακή επάρκεια. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΔ τους σε μονοψήφιο αριθμό, και παρόλο που απέχουν πολύ από τον μέσο όρο της ευρωζώνης –και επομένως πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους– η διαδρομή που έχουν διανύσει από τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ του 2015 είναι μακρύς.

Σημαντική είναι και η πρόοδος που σημειώθηκε στην κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος, η οποία είναι ικανοποιητική σε σχέση με τα μέσα επίπεδα της ευρωζώνης. Από εποπτικής σκοπιάς, επισημαίνουμε σταθερά ότι οι τράπεζες θα πρέπει να βελτιώσουν και την ποιότητα του κεφαλαίου τους μειώνοντας το ποσοστό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, κάτι που μπορεί να γίνει με τη βελτίωση της κερδοφορίας τους, σταθερά και σε βιώσιμο επίπεδο.

Πρέπει να σημειωθεί πρόοδος στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία. Οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του επιχειρηματικού τους μοντέλου και της ψηφιακής προσαρμογής. Εκτός από τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών, είναι απαραίτητο από εποπτική άποψη να βελτιωθεί η ασφάλεια του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Βασικός πυλώνας είναι η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων, το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ καιρό. Η σημασία ενός τέτοιου μηχανισμού επισημάνθηκε κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτυπώθηκε στην άμεση αντίδραση των αμερικανικών αρχών, οι οποίες έλαβαν αμέσως πολύ αποφασιστικά μέτρα για τη στήριξη των καταθέσεων. Σε αυτό το θέμα, οι επιφυλάξεις ορισμένων χωρών που υπερασπίζονται την άποψη ότι η μείωση του κινδύνου πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ο επιμερισμός του κινδύνου δεν έχουν αρθεί.

Η πρότασή μου είναι να προωθηθούν παράλληλα αυτές οι πρωτοβουλίες. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα για την ενίσχυση της σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος είναι να προχωρήσουμε στην ομογενοποίηση του πλαισίου της τραπεζικής κρίσης. Και οι δύο αυτοί όροι –δηλαδή το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε συνδυασμό με ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης κρίσεων– θα ενίσχυαν την εμπιστοσύνη των καταθετών στην ευρωζώνη, περιορίζοντας περαιτέρω τον κίνδυνο μετάδοσης τυχόν προβλημάτων και βοηθώντας στον περιορισμό κρίσεων που μπορεί να προκληθούν είτε από εξωτερικές είτε από εσωτερικές παράγοντες.

Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από news