Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας κατέγραψε αύξηση 120,7 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. τον Απρίλιο, αλλά μειώθηκε κατά 3,0 δισ. ευρώ για να διαμορφωθεί στα 5,6 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται σε μεγαλύτερη πτώση των εισαγωγών από ότι στις εξαγωγές. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές (1,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,9% σε τρέχουσες τιμές (‑4,1% σε σταθερές τιμές). Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,1% σε τρέχουσες τιμές (-7,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,0% σε τρέχουσες τιμές (-6,1% σε σταθερές τιμές). Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών, καθώς και του ισοζυγίου ταξιδιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 30,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 19,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενούς εισοδήματος αυξήθηκε από έτος σε έτος, λόγω των υψηλότερων καθαρών πληρωμών τόκων, μερισμάτων και κερδών. Ο λογαριασμός δευτερογενούς εισοδήματος κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον Απρίλιο του 2022, κυρίως επειδή η γενική κυβέρνηση κατέγραψε καθαρές πληρωμές αντί για καθαρές εισπράξεις.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου είναι συνδυασμένο αποτέλεσμα αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,0% σε τρέχουσες τιμές (8,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1% σε τρέχουσες τιμές (‑0,3% σε σταθερές τιμές). Συγκεκριμένα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 8,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν ελαφρά κατά 0,3% (0,3% και ‑3,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα). Μια μικρή αύξηση του πλεονάσματος των υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιών και του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε κυρίως από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 52,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 38,0% από έτος σε έτος. Το πλεόνασμα του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος μειώθηκε από έτος σε έτος, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από άλλα πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του λογαριασμού δευτερογενούς εισοδήματος διευρύνθηκε από έτος σε έτος, κυρίως λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων της γενικής κυβέρνησης.

Τον Απρίλιο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε από έτος σε έτος και διαμορφώθηκε σε 28,1 εκατ., λόγω των χαμηλότερων καθαρών εσόδων της γενικής κυβέρνησης. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ., κυρίως ως αποτέλεσμα των καθαρών εισπράξεων, αντί των καθαρών πληρωμών, που καταγράφηκαν στους άλλους τομείς της οικονομίας, εκτός της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων της γενικής κυβέρνησης. Τον Απρίλιο, το έλλειμμα του συνδυασμένου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίου (που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις εξωτερικής χρηματοδότησης της οικονομίας) αυξήθηκε φτάνοντας τα 1,7 δις. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, το έλλειμμα του συνδυασμένου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίου μειώθηκε σχεδόν στο μισό από έτος σε έτος, φτάνοντας τα 3,7 δισεκ.

Στο πλαίσιο των άμεσων επενδύσεων, τα εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 193,2 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο και οι εξωτερικές υποχρεώσεις των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 277,5 εκατ., χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές. Στο πλαίσιο των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η μείωση των εξωτερικών περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 83,0 εκατ. κατοίκων σε ξένα ομόλογα και γραμμάτια του Δημοσίου. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 2,2 δισεκατομμύρια στις κατοχές μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και γραμμάτια του Δημοσίου. Στο πλαίσιο των λοιπών επενδύσεων, η πτώση στα εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων αντανακλά κυρίως τη μείωση κατά 220,0 εκατ. στις καταθέσεις και τα repos κατοίκων στο εξωτερικό.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, στο πλαίσιο των άμεσων επενδύσεων, τα εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 364,9 εκατ. και οι εξωτερικές υποχρεώσεις των κατοίκων, που αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. Στο πλαίσιο των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η άνοδος των εξωτερικών περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση κατά 2,3 δισεκατομμύρια κατοίκους σε ξένα ομόλογα και γραμμάτια του Δημοσίου. Στο πλαίσιο των λοιπών επενδύσεων, αντισταθμίστηκε εν μέρει η μείωση των εξωτερικών περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων, η οποία οφείλεται στη μείωση κατά 1,2 δισεκατομμύρια στις καταθέσεις και στα repo κατοίκων στο εξωτερικό και στη μείωση κατά 326,6 εκατ. στα δάνεια που χορηγήθηκαν σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. με στατιστική προσαρμογή 997,0 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Στο τέλος Απριλίου 2023, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ελλάδας ήταν 12,0 δισ. ευρώ, έναντι 11,5 δισ. στο τέλος Απριλίου 2022.

Από news