Το χρέος των νοικοκυριών στην Κύπρο διαμορφώθηκε στα 20,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2022, με τον σχετικό δείκτη χρέους να διαμορφώνεται στο 81% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ελαφρά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών είχε μειωθεί σημαντικά, στο 35%.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Τριμηνιαίες Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί για το τρίμηνο αναφοράς που έληξε τον Ιούνιο 2022, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών ανήλθαν συνολικά σε 58,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2022, με το 62% να είναι σε μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, ποσοστό 2%. είναι σε χρεόγραφα, 19% σε μετοχές και 17% σε άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών ανήλθε συνολικά σε 66 δισ. ευρώ, με 17% σε μετρητά και καταθέσεις, 4% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 47% σε μετοχές και 31% σε άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Το χρέος του κλάδου στο τέλος Ιουνίου 2022 ήταν 40,1 δισ. ευρώ, με δείκτη χρέους 161% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ελαφρά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης χρέους των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών έχει μειωθεί κατά 51%, σύμφωνα με την ΚΤΚ.

Από news