Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ζημιές 9 εκατ. ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, δεδομένου ότι τα κέρδη που θα ανέφερε απορροφήθηκαν από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της.

Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή το καλοκαίρι του 2022 και είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση 550 εργαζομένων. Επιστράτευσε στην τράπεζα συνολικά 104 εκατ. ευρώ.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2021, τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου είχαν παρουσιάσει κέρδη 20 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ήταν 234 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, χάρη στις αποτελεσματικές βελτιώσεις στα στοιχεία ενεργητικού δανείων και απόδοσης μετρητών και στην αύξηση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά τη μείωση του Καθαρά έσοδα από τόκους από το χαρτοφυλάκιο Helix 2 (περίπου 15 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ήταν 89 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στην αύξηση των επιτοκίων και την επίδραση μιας επιπλέον ημερολογιακής ημέρας αυτό το τρίμηνο.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του ομίλου ήταν 18,8 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου, από 18,45 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 17,53 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Από news