Τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου για το 2022 ήταν 71 εκατ. ευρώ, έναντι 30 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ήταν 80 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 59 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2022. Και χάρη στην αύξηση των επιτοκίων, τα κέρδη μετά από φόρους και πριν από τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία αυξήθηκαν κατά 107% ετησίως- σε ετήσια βάση στα 188 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα κέρδη το 2021 ήταν 91 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) με μεταβατικές προβλέψεις ήταν 15,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 14,2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 14,7% προσαρμοσμένο για το Helix 3 και 15,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (% και 2021.% και 2021.% και 15,1%. προσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια προς πώληση).

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν από προβλέψεις και τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Project Helix 3) και επηρεάστηκε αρνητικά από προβλέψεις και απομειώσεις , καθώς και η πληρωμή κουπονιού ΑΤ1. Όλοι οι δείκτες κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου περιλαμβάνουν μη ελεγμένα/προσωρινά κέρδη για το έτος 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 8% ετησίως στα 19 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022.

Από news