Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το πλαίσιο για τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, γνωστό ως Οργανισμός Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμών (DMMO). Στοχεύει στην προώθηση τουριστικών σημείων, στην προσέλκυση επισκεπτών και στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ένας τέτοιος φορέας προορίζεται να έχει 10 κύριους στόχους:

* Το DMMO θα πρέπει να έχει την ικανότητα να φέρει κοντά όλους τους ενδιαφερόμενους με κοινό στόχο τη θεσμική βελτίωση στο μάρκετινγκ και τη διαχείριση.

* Η τουριστική πολιτική του προορισμού θα πρέπει να αποφασίζεται από την κεντρική κυβέρνηση ως κατευθυντήρια γραμμή στο σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του προορισμού.

* Θα πρέπει να επενδύσει σε εργαλεία συλλογής δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι στρατηγικές αποφάσεις είναι ενημερωμένες.

* Θα συλλέγει λεπτομερείς γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της αγοράς, τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες στις οποίες θα βασίζεται η ποιοτική ανάπτυξη του προορισμού, σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους και με βάση τους τουριστικούς πόρους του προορισμού.

* Θα διασφαλίσει την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων στην επιχειρηματική κουλτούρα.

* Θα επιβλέπει την υλοποίηση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου που θα καταρτιστεί με βάση το ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προορισμού.

* Θα αναπτύξει στρατηγικές και τακτικές διαχείρισης κρίσεων.

* Θα παρέχεται κατάλληλη και διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων στους υπαλλήλους του οργανισμού διαχείρισης προορισμού.

* Θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, υλοποίηση και έλεγχο του στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ που θα προκύψει από το συντονισμό της τουριστικής προβολής του προορισμού σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

* Θα είναι υπεύθυνο τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων στον προορισμό του και για σταθερή χρηματοδότηση, όσο και για τη λειτουργία του ως «παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού» – δηλαδή ένα σύστημα συλλογής, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, με βάση τις ανάγκες του προορισμού.

Από news