Η εθνική στρατηγική της κυβέρνησης για την απασχόληση θα προσφέρει πιο στοχευμένα προγράμματα όπου τα άνεργα άτομα θα τοποθετούνται με βάση τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Προβλέπει επίσης στενή συνεργασία και δημιουργία συνεργασιών μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών και παραγωγικών φορέων, εργοδοτών και επιχειρήσεων.

Ήδη έχουν τεθεί οι προθεσμίες για τέτοιες στοχευμένες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης στην αγορά εργασίας των ανέργων που πλήττονται από την απολιγνικοποίηση και της επιδότησης επιχειρήσεων με έως και 80% του μισθού κυρίως για μακροχρόνια ανέργους έως 45 ετών. προσλαμβάνονται.

Η κυβέρνηση επέλεξε την εφαρμογή του μοντέλου «ανοιχτού πλαισίου» ενεργών πολιτικών απασχόλησης, με βάση τα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών εργασίας και με έμφαση σε όσους είναι άνεργοι για περισσότερους από 12 μήνες, ιδίως με στόχο τη μείωση περίοδος ανεργίας.

Στην πράξη, θα υπάρχουν ενδελεχείς ατομικές αξιολογήσεις και η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για το συγκεκριμένο άτομο. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί διάγνωση προσωπικών αναγκών και θα επιδιωχθεί η ενίσχυση των δεξιοτήτων του άνεργου είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης είτε «ανοιχτών» προγραμμάτων για μακροχρόνια ανέργους, με συμβουλευτική, κατάρτιση και ένταξη σε επιδοτούμενο θέση εργασίας ή επιδότηση δημιουργίας επιχείρησης ή άσκησης επαγγέλματος.

Με βάση το πρόγραμμα, οι άνεργοι θα λαμβάνουν 951 ευρώ τον μήνα για 18 μήνες και ο μισθός τους θα επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ έως και 80%.

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε θύλακες υψηλής ανεργίας στη χώρα.

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει και ειδικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Από news