Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ελληνικό κυβερνητικό πρόγραμμα για τη μερική αποζημίωση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων για την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα του κόστους των έμμεσων εκπομπών στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ETS).

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 1,36 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα καλύψει μέρος της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της επίδρασης των τιμών του άνθρακα στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – το λεγόμενο έμμεσο κόστος εκπομπών – που θα προκύψει στο περίοδο από το 2021 έως το 2030.

Το μέτρο στήριξης στοχεύει στον περιορισμό του κινδύνου «διαρροής άνθρακα» ή της μεταφοράς παραγωγής από εταιρείες σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές, που θα οδηγούσε σε αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.

«Αυτό το πρόγραμμα 1,36 δισεκατομμυρίων ευρώ δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μειώσει τον κίνδυνο οι εταιρείες έντασης ενέργειας να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε τοποθεσίες εκτός της ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα. Το πρόγραμμα διατηρεί τα κίνητρα για μια οικονομικά αποδοτική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού περιορίζονται στο ελάχιστο», δήλωσε η Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού στο η Επιτροπή.

Από news