Οι κυπριακές τράπεζες έχουν αυστηροποιήσει τα πιστωτικά πρότυπα το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ η καθαρή νέα ζήτηση δανεισμού υποχώρησε, αντανακλώντας τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με την Έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον τραπεζικό δανεισμό για το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνάδουν με τις προσδοκίες των τραπεζών όπως καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο για αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 τα πιστωτικά πρότυπα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά έγιναν αυστηρότερα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.

«Οι απαγορεύσεις υπογράμμισαν την αντίληψη του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση, την αγορά κατοικίας και το πιστωτικό σκορ των δανειοληπτών ως τον κύριο παράγοντα για την υιοθέτηση αυστηρότερων πιστωτικών προτύπων», ανέφερε η ΚΤΚ.

Τα αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού για τις επιχειρήσεις αποδίδονται επίσης στη μειωμένη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο, πρόσθεσε η κεντρική τράπεζα.

Παρόλο που οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για νέες δανειοδοτικές ή πιστωτικές γραμμές προς εταιρείες παρέμειναν αμετάβλητοι το δεύτερο τρίμηνο, ορισμένοι πρόσθετοι όροι όπως το περιθώριο των τραπεζών (η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου δανείου και του επιτοκίου αναφοράς) για τα πιο επικίνδυνα δάνεια, οι απαιτήσεις εξασφαλίσεων, καθώς και Η αξία του δανείου έγινε αυστηρότερη «αντανακλώντας την αυξημένη αντίληψη κινδύνου και τη μειωμένη ανοχή κινδύνου».

Από την άλλη πλευρά, τα γενικά πιστωτικά πρότυπα για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την ΚΤΚ.

Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα πιστωτικά πρότυπα θα γίνουν αυστηρότερα το επόμενο τρίμηνο για όλες τις κατηγορίες δανείων «ενδεχομένως λόγω των εξελίξεων και της αυξημένης αβεβαιότητας για το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον». Η αυστηρότερη δανειοδοτική πολιτική από τις τράπεζες «στοχεύει επίσης στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Επιπλέον, το δεύτερο τρίμηνο οι τράπεζες ανέφεραν μειωμένη καθαρή νέα πιστωτική ζήτηση που σχετίζεται με μειωμένη ζήτηση για πάγιες επενδύσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αναδιαρθρώσεις και μειωμένες αναδιαρθρώσεις χρέους, καθώς και τα επίπεδα γενικών επιτοκίων.

«Ενδεχομένως, οι εταιρείες επέλεξαν να αναβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια λόγω της αβεβαιότητας των γεωπολιτικών εξελίξεων και των οικονομικών τους επιπτώσεων», πρόσθεσε η ΚΤΚ.

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι τράπεζες έχουν καταγράψει αυξημένη ζήτηση για εταιρικά δάνεια, η οποία μπορεί να σχετίζεται με την αύξηση των τιμών και τη συνεχιζόμενη διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Από news