Η καθαρή ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια στην Κύπρο μειώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2022 και οι τράπεζες αναμένουν παρόμοια μείωση στην καθαρή ζήτηση για δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε όλες τις κατηγορίες δανείων το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η καθαρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων στην Κύπρο μειώθηκε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε αντίθεση με τις προσδοκίες στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου για αμετάβλητη ζήτηση. Παρά την αυξημένη ζήτηση για δάνεια για αποθέματα και κεφάλαιο κίνησης, η καθαρή μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων το 3ο τρίμηνο του 2022 μπορεί να αντανακλά αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες λόγω αυξήσεων στις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαρή μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο οφείλεται στη χαμηλότερη ζήτηση για χρηματοδότηση σταθερών επενδύσεων, τα τρέχοντα επίπεδα επιτοκίων, τη χαμηλότερη ζήτηση για χρηματοδότηση συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και τη χαμηλότερη ζήτηση για αναδιάρθρωση χρέους (μέρος «άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες»). Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της οικονομίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, φαίνεται να αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναβάλλουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Οι ΜΜΕ και οι μεγάλες επιχειρήσεις οδήγησαν στη μείωση της καθαρής ζήτησης δανείων το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να σημειωθεί μείωση της καθαρής ζήτησης δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε όλες τις κατηγορίες δανείων, σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Οι τράπεζες προβλέπουν επίσης ότι οι δανειακές απαιτήσεις στην Κύπρο θα γίνουν αυστηρότερες το τέταρτο τρίμηνο για όλους τους τύπους καταναλωτικών δανείων και, σε μεγαλύτερο βαθμό, για επιχειρηματικά δάνεια.

Σύμφωνα με την έρευνα, το τρίτο τρίμηνο ήταν αυστηρότερα τα κριτήρια δανεισμού από το δεύτερο, τόσο για τα δάνεια προς επιχειρήσεις όσο και για όλα τα είδη δανείων προς τα νοικοκυριά.

Η υιοθέτηση αυστηρότερων προτύπων δανεισμού υποκινήθηκε από τη μειωμένη όρεξη για επιχειρηματικά δάνεια από τις τράπεζες καθώς και από την αντίληψή τους για αυξημένο κίνδυνο. Η γενική οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές, η πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, η κατάσταση της στεγαστικής αγοράς και οι εξασφαλίσεις που απαιτούνται για τα επιχειρηματικά δάνεια ήταν όλοι παράγοντες που οι τράπεζες αντιλήφθηκαν ως πιο επικίνδυνες.

Οι τράπεζες προβλέπουν ακόμη αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού στην Κύπρο για όλους τους τύπους δανείων το τέταρτο τρίμηνο, πιθανώς ως αποτέλεσμα οικονομικής επιβράδυνσης.

Από news