Σημαντική αύξηση κατέγραψε το ποσοστό των εταιρειών που επενδύουν στην καινοτομία, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υιοθετούν τεχνολογικά προηγμένες επιχειρηματικές μεθόδους την περίοδο 2018-20, σύμφωνα με τη στατιστική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, τα στοιχεία του οποίου αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Κατά την υπό εξέταση τριετία, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο, το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων που εισήγαγαν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα αυξήθηκε κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 72,6%.

Η αύξηση του ποσοστού αποδίδεται στις διαδικασίες που υιοθέτησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις λόγω των νέων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που έφερε η πανδημία το 2020, με τη μεγαλύτερη βελτίωση να καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών. Στον συγκεκριμένο κλάδο, το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων ήταν 72,9% έναντι περίπου 59% την αμέσως προηγούμενη περίοδο (2016-18).

Τα υψηλότερα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων καταγράφονται στους τομείς «χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» (78,9%) και «ενημέρωση και επικοινωνία» (78,4%).

Από news