Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή με την οποία καλεί τη χώρα να μεταφέρει σωστά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των υπεράκτιων επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως μέρος της τακτικής δέσμης αποφάσεων επί παραβάσει κατά των κρατών μελών για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να κινήσουν διαδικασία επί παραβάσει ενημερώνοντας την Κύπρο για την αποτυχία της να μεταφέρει σωστά ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας για την Ασφάλεια στην Υπεράκτια Ακτή στην εθνική νομοθεσία.

Η Κύπρος έχει λάβει επίσης προειδοποιητικές επιστολές για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων, τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Η προειδοποιητική επιστολή είναι το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία επί παραβάσει, ακολουθούμενη από αιτιολογημένη γνώμη. Εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Επιτροπή κλείνει επίσης 93 υποθέσεις στις οποίες τα ζητήματα με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν επιλυθεί χωρίς η Επιτροπή να χρειαστεί να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία. Έξι από αυτά σχετίζονται με την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών προσόντων, επισήμανσης αλλεργιογόνων αρωμάτων σε παιχνίδια και πνευματικών δικαιωμάτων.

Από news