Η έλλειψη συνεκτικής ρύθμισης για τη χρήση των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS-Drones) οδηγεί σε πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια, την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή. Επιπλέον, η ταχεία ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζει οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, αλλά αυτές οι ευκαιρίες δεν υλοποιούνται πλήρως λόγω έλλειψης συντονισμένου σχεδιασμού και επενδύσεων.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πτυχής, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την κάλυψη της θέσης ειδικού συμβούλου σε μια Εθνική Στρατηγική για Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAS-Drones).

Ο κύριος στόχος μιας εθνικής στρατηγικής UAS-Drones είναι η δημιουργία ενός σαφούς και συνεκτικού πλαισίου για την ασφαλή, υπεύθυνη και ελεγχόμενη ενσωμάτωσή τους στον εθνικό εναέριο χώρο.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική στοχεύει:

* Προωθήστε την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των UAS-Drones μέσω της ανάπτυξης σαφών και συνεπών κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών

* Ενίσχυση της ασφάλειας και του απορρήτου των λειτουργιών μέσω της εφαρμογής μέτρων όπως ασφαλών συστημάτων επικοινωνίας και αναγνώρισης

* Προώθηση της ανάπτυξης και της ανάπτυξης του κλάδου με την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

* Προώθηση της χρήσης UAS-Drones προς όφελος της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης καταστροφών, της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και άλλων εφαρμογών δημοσίου συμφέροντος.

Από news