Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από τη μετάβασή τους στην πράσινη οικονομία, ανέφερε η Deloitte Greece στην συμβουλευτική έρευνα κινδύνου «Transition Risk Exploratory Impact Assessment Exercise for Greek Large Corporates» που πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο Climate & Environmental Credit Analytics.

Το τεστ αξιολόγησης διενεργήθηκε σε δείγμα 821 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ το 2021, από 96 υποτομείς της οικονομίας.

Το τεστ εξέτασε τρία εναλλακτικά σενάρια του Δικτύου για Πρασίνισμα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (NGFS) με ορίζοντα 30 ετών για την τιμή του CO2.

Τα τρία σενάρια είναι: τακτική μετάβαση, άτακτη μετάβαση και κόσμος θερμοκηπίου. Το κύριο συμπέρασμα του τεστ είναι ότι μια άτακτη μετάβαση θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο σε σύγκριση με ένα σενάριο ομαλής μετάβασης, όπως φαίνεται στην αύξηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων.

Στο σενάριο της άτακτης κατάστασης, οι πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 2,8 φορές (ή 180%) σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδά τους.

Σύμφωνα με το σενάριο μη δράσης, δεν υπάρχει αντίκτυπος στον κίνδυνο μετάβασης, αλλά ο τελικός αντίκτυπος θα πρέπει να αξιολογήσει την επιδείνωση των φυσικών κινδύνων.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος αναμένεται να καταγραφεί στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης, των κατασκευών και των μεταφορών – δηλαδή στους κλάδους έντασης άνθρακα.

Από news