Δύσκολη εύρεση κυνηγών απάτης στην Κύπρο

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο έχει εκφράσει ανησυχίες για την απροθυμία των Κύπριων αιτούντων να διερευνήσουν καταγγελίες που αφορούν τοπικούς αξιωματούχους. Ως αποτέλεσμα, η αρχή αποφάσισε να διευρύνει την αναζήτησή της για κατάλληλους υποψηφίους και διόρισε δύο επικεφαλής ερευνητές, τον George Kampanella και τον Tanveer Qureshi, με έδρα το Λονδίνο. Η ανακριτική ομάδα, στην οποία συμμετέχει και ο Κύπριος δικηγόρος Γιώργος Λιασίδης, αυτή τη στιγμή εργάζεται σε δύο υποθέσεις που αναμένεται να περατωθούν εγκαίρως.

Η Αρχή ακολουθεί αυστηρή διαδικασία διενέργειας ερευνών υπό όρους εμπιστευτικότητας, διασφαλίζοντας ότι δεν γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των υποθέσεων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις λειτουργίες της αρχής, ως επιθεωρητές μπορούν να διοριστούν άτομα με γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία στην εξέταση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Παρά το γεγονός ότι έλαβαν περισσότερες από 90 αιτήσεις για τη θέση, οι περισσότεροι υποψήφιοι εξέφρασαν απροθυμία όταν επρόκειτο να διερευνήσουν καταγγελίες που αφορούσαν τοπικούς αξιωματούχους. Ως εκ τούτου, η αρχή αποφάσισε να πραγματοποιήσει έρευνα διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη αιτούντες τόσο από δημόσιους όσο και από μη δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα.

Από news