Ενεργοποιείται μονάδα καταπολέμησης της διαφθοράς στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα ερευνά υποθέσεις απάτης και διαφθοράς εντός του υπουργείου.

Η μονάδα θα αναφέρεται απευθείας στον υπουργό και έχει, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, απώτερο στόχο να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής του υπουργείου, καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, ενεργώντας πάντα προς το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο των εξουσιών του.

Στόχος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) θα είναι η απάτη και η διαφθορά και συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση του υπουργού, θα παρακολουθεί «κάθε πράξη ή παράλειψη προσώπων ή ομάδων ατόμων ή φορέων ή νομικών προσώπων, που χαρακτηρίζεται από απάτη, απόκρυψη ή κατάχρηση εμπιστοσύνης, σκόπιμη αλλοίωση πραγματικών δεδομένων και σημαντικών πληροφοριών, με σκοπό την απόκτηση αθέμιτων ή παράνομων οικονομικών οφελών, χρημάτων, περιουσίας ή παροχής υπηρεσιών, αποφυγή πληρωμής ή άρνηση παροχής υπηρεσιών ή εξασφάλιση ατομικού ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. ”

Όπως τονίζεται στην απόφαση, η απάτη και η διαφθορά μπορεί να είναι εσωτερική, π.χ.

Από news