Το κράτος μείωσε στο μισό τον απαιτούμενο χρόνο για πληρωμές σε τρίτους και προμηθευτές και παράλληλα παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλες τις δαπάνες του, γνωρίζοντας επακριβώς σε όλα τα στάδια τις ενέργειες και τις εκταμιεύσεις που γίνονται από δημόσιους φορείς.

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης αποδείξεων, μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμολογίου, όλα τα στοιχεία έχουν ληφθεί ηλεκτρονικά και με αυτόν τον τρόπο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορεί να ελέγχει το ύψος της κάθε δαπάνης, ενώ αργότερα θα μπορεί ακόμη και να συγκρίνει τα ίδια έξοδα παρόμοιων ιδρυμάτων, όπως οι δαπάνες για τα ίδια υλικά στα ελληνικά νοσοκομεία. Ως εκ τούτου, το κράτος θα είναι σε θέση να συναγάγει σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι παραγγελίες και οι συμβάσεις – και πώς μπορούν να αποφευχθούν οι άδικες συναλλαγές.

Η Καθημερινή έμαθε ότι υπήρξαν ήδη περιπτώσεις που έχει σημάνει συναγερμός κατά τον έλεγχο των κρατικών δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο έλειπαν σημαντικά στοιχεία και δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή.

Σύντομα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όλες οι δαπάνες φορέων και κεντρικών υπηρεσιών θα ελέγχονται ηλεκτρονικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία διασύνδεσης).

Το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα έχει εφαρμοστεί σε όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και τις περιφερειακές υπηρεσίες τους. Το σύστημα στο οποίο εργάστηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των εν λόγω υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής του δαπάνες των οργάνων της κεντρικής διοίκησης.

Μέσω του συστήματος συγκεντρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα δικαιολογητικά μιας δαπάνης (τιμολόγια, συμβάσεις, προσφορές εργολάβων κ.λπ.) σε ένα ενιαίο αρχείο, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε δαπάνη. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αποθηκεύονται στον ψηφιακό αυτό φάκελο, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε σε ψηφιοποιημένη μορφή με την ψηφιακή υπογραφή του πιστοποιημένου χρήστη του συστήματος.

Από news