Η κυβέρνηση θα χορηγήσει επιπλέον μπόνους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πραγματοποιούν πράσινες, ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που πραγματοποιούν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση θα αφαιρεθούν από το ακαθάριστο φορολογητέο εισόδημά τους αυξημένο κατά 100%, δηλαδή θα έχουν διπλό όφελος στη φορολογία τους: Όσο περισσότερο επενδύουν, τόσο περισσότερο το φορολογητέο εισόδημά τους. μαζεύω.

Δικαιούχοι της πρόσθετης έκπτωσης θα είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. μπορεί να δραστηριοποιούνται σε τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση ή σε διάφορους άλλους τομείς που εκτελούν έργα ή δραστηριότητες για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Τα κόστη που πρέπει να αναγνωριστούν για το μέτρο είναι τα ακόλουθα:

• Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, αποχέτευση και καθαρισμός εδάφους, νερού, θαλάσσιων περιοχών, έλεγχος του αέρα και της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και εκπόνησης σχετικών μελετών.

• Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας (για παραγωγή και κατανάλωση), την πράσινη μετάβαση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.

• Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία ηλεκτρικής ενέργειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση ενίσχυσης είναι η εγγραφή τους σε ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της πλατφόρμας MyData.

Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές δαπάνες – δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία.

Η επιπλέον έκπτωση για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση πραγματοποιείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πληρωμής των εν λόγω δαπανών.

Από την έκπτωση 100% των δαπανών εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Από news