Αναδιοργανώνεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τη σύσταση δύο νέων διευθύνσεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των κρατικών εσόδων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των ελέγχων. Είναι η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών.

Ο τελευταίος μάλιστα αποκτά τεράστιες αρμοδιότητες, σε όλα τα κέντρα ελέγχου, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Επιθεωρήσεων και Ερευνών, καθώς και στις Υπηρεσίες Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου.

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Επιχειρήσεων υποτίθεται ότι συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση και εποπτεία των φορολογικών πράξεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στα κέντρα ελέγχου. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών λόγω λαθών και παραλείψεων του ελεγκτικού μηχανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις οι ελεγκτές διαβάζουν τις εγκυκλίους διαφορετικά, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να αντιμετωπίζονται ανάλογα με το ποιος κάνει τον έλεγχο και όχι βάσει του νόμου.

Ως εκ τούτου, για να αποφευχθούν εκτενείς ερμηνείες όταν οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι είναι συγκεκριμένες και για να αποφευχθούν παρερμηνείες, ζητείται από τους νέους διευθυντές να αναδιοργανώσουν τον μηχανισμό ελέγχου, παρέχοντας παράλληλα περισσότερους ηλεκτρονικούς πόρους για ελέγχους.

Οι στόχοι των νέων διευθύνσεων περιλαμβάνουν τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσω βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη διασφάλιση της συνεργασίας με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, το συντονισμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων στο πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο και τη σχετική διεθνή διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους.

Από news